• Thứ 2, 15/08/2022
  • (GMT+7)

Nghiên cứu giá trị siêu âm và siêu âm hướng dẫn chọc hút tế bào bằng kim nhỏ hạch di căn trong ung thư thực quản

summary

urpose: To survey ultrasonographic characteristics suggested benign and malignant cervical lymph node metastasized from EC methods (esophagus cancer). To find out the values of FNA in diagnosis of metastatic cervical lymph node from EC. Materials and Methods: 20 patients were diagnosed EC and ultrasound detected suspiciously malignant cervical lymph node, from 4/2012 to 6/2013. The patients were surveyed: Mode 2D, FNA, cytopathology in Hue Central Hospital. We divided the diagnosis into 2 groups: benign and malignant group.

Results: In 20 patients with cytology, 8 cases are diagnosed malignant lymph node metastasized from EC. The remains, 12 patients are diagnosed with benign lymph node: lymphadenitis. In our research, the signs suggest malignant lymph node in sonography: hypoechonic, heterogeneous, loss of the fatty hyperechoic hilum, ill-defined border, size about 10mm in diameter (short axis), round-shaped, greater numbers. Se= 80%, Sp= 100%, PPV= 100%, no false negative cas. Conclusion: The combination of ultrasound and FNA is valuable in the diagnosis of suspected malignant lymph node in the neck, metastasized from EC. It is a safe and simple method for selected patients which allows diagnosis and staging in a single step.

TÓ M TẮ T

Đặ t vấ n đề : Ung thư thự c quả n (UTTQ) là loạ i ung thư phổ biế n ở cá c nướ c Châu Á, thườ ng gặ p ở nam giới. Nguyên nhân của UTTQ đến nay vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên có nhiều yếu tố nguy cơ của UTTQ như: thuốc lá, uống nhiều rượu, bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản,... Việ c chẩ n đoá n di căn xa trong UTTQ có vai trò quan trọ ng trong quyết định phương phá p điề u trị và phẫ u thuậ t củ a cá c nhà ngoạ i khoa. Do vậ y, hiệ n nay phương phá p chọ c hú t tế bà o bằ ng kim nhỏ hạ ch cổ di căn trong UTTQ dướ i hướ ng dẫ n củ a siêu âm đượ c á p dụ ng rộ ng rã i và đó ng vai trò quan trọng trong việ c chẩ n đoá n khố i u là nh tí nh hay á c tí nh. Điều này giúp cho các bá c sĩ lâm sà ng có cơ sở vữ ng chắ c để đưa ra nhữ ng chỉ đị nh, phương phá p điề u trị hợ p lý

Mụ c tiêu: Mô tả đặ c điể m hì nh ả nh siêu âm gợ i ý á c tí nh và là nh tí nh củ a hạ ch cổ di căn từ UTTQ. Khảo sát giá trị củ a chọ c hú t tế bà o bằ ng kim nhỏ (FNA) trong hạ ch cổ di căn từ UTTQ.

Đố i tượ ng và phương phá p nghiên cứ u: 20 bệ nh nhân đượ c chẩ n đoá n UTTQ và siêu âm phá t hiệ n có hạ ch cổ nghi ngờ á c tí nh, từ thá ng 4/2012 đế n 6/2013. Cá c bệ nh nhân đượ c khả o sá t siêu âm 2D Mode, tiế n hà nh chọ c hú t tế bà o bằ ng kim nhỏ vớ i khố i hạ ch nghi ngờ (FNA), tế bào học tạ i Khoa Thăm Dò Chứ c Năng siêu âm và Khoa Giả i Phẫ u Bệ nh Bệ nh viện Trung ương Huế (BVTW Huế ). Chú ng tôi phân chia kế t quả chẩ n đoá n thà nh 2 nhó m: nhó m là nh tí nh và nhó m á c tí nh.

Kế t quả : Trong 20 bệ nh nhân có 8 trườ ng hợ p đượ c chẩ n đoá n hạ ch á c tí nh di căn từ UTTQ, 12 bệ nh nhân cò n lạ i đượ c chẩ n đoá n hạ ch viêm phả n ứ ng là nh tí nh. Trong nghiên cứ u củ a chú ng tôi, cá c dấ u hiệ u gợ i ý á c tí nh trên siêu âm là : giả m hồ i âm, không đồng nhấ t, mất dấu hiệu tăng âm của mỡ ở rốn hạch, bờ không đều, kích thước khoảng 10mm đường kính (trục ngắn), hình tròn, số lượ ng nhiề u. Độ nhạ y, độ đặ c hiệ u và giá trị tiên đoá n dương tí nh cao: Se= 80%, Sp= 100%, PPV= 100%, không có âm tí nh giả .

Kế t luậ n: Sự kế t hợ p giữ a siêu âm FNA và GPB có giá trị trong chẩ n đoá n cá c hạ ch cổ nghi ngờ á c tí nh di căn từ UTTQ. Đây cò n là mộ t phương phá p an toà n, đơn giả n cho nhưng bệ nh nhân đã đượ c chẩ n đoá n bệ nh, đá nh giá giai đoạ n và điề u trị tiế p theo.

Tác giả:Nguyễn Phước Bảo Quân*, Nguyễn Đình Cân*, Lê Duy Ngọc**

Địa chỉ: *Khoa Thăm Dò Chức Năng - BVTW Huế. **Học viên cao học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại Học Y Dược - Huế

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 14-12/2013

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác