• Thứ 5, 23/01/2020
  • (GMT+7)
Khảo sát hệ hô hấp ở trẻ em, hình ảnh bình thường

Khảo sát hệ hô hấp ở trẻ em, hình ảnh bình thường

11/21/2019 14:49:43 | 0 binh luận

Hệ hô hấp bao gồm mũi, hầu họng, thanh quản, khí quản và hai buồng phổi. Hệ hô hấp trẻ em khác với người lớn, không những nhỏ hơn về kích thước mà còn có những đặc điểm riêng biệt về giải phẫu và sinh lí: các tổ chức tế bào của bộ phận hô hấp nói chung và phổi nói riêng chưa hoàn toàn biệt hóa và đang ở giai đoạn phát triển.

Đơn vị hợp tác