• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI

SUMMARY

Purpose: To review some clinical features, characteristics of 18FDG uptake of tumors and lymph nodes on PET/CT in NSCLC patients with indications for radical surgery at Hanoi Oncology Hospital.

Subjects and methods: 82 patients with primary NSCLC were taken with 18FDG PET/CT before surgery.

Results: Right lung tumor 64.6%, left lung tumor 35.4%. The average size of the tumor was 2.6 ± 1.0 cm, the patient with lymph node (+) on PET/ CT had an average lung tumor size of 3.3 ± 0.9cm; larger than patients with N0 lymph nodes (p < 0.05). The mean SUVmax of lung tumors was 6.0 ± 4.5 and increased with tumor size (positive correlation, r=0.58). U ≤2cm, SUVmax = 4.1 ± 2.1. U >2-3cm, SUVmax = 5.3 ± 3.6 and U >3 -5cm, SUVmax = 8.3 ± 4.9. SUVmax increases with clinical disease stage and is higher in patients with positive lymph nodes on PET/CT.

Conclusion: 18FDG PET/CT plays an important role in the diagnosis of NSCLC. SUVmax is a quantitative parameter related to tumor size, lymph node status and clinical disease stage.

Keywords: NSCLC, 18FDG-PET/CT, SUVmax.

TÓM TẮT

Mục đích: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, đặc điểm tập trung 18FDG của u và hạch trên PET/CT ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có chỉ định phẫu thuật triệt căn tại bệnh viện U bướu Hà Nội.

Đối tượng và phương pháp: 82 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ nguyên phát, được chụp 18FDG PET/CT trước phẫu thuật.

Kết quả: U phổi phải 64,6%; u phổi trái 35,4%. Kích thước trung bình của u là 2,6 ± 1,0 cm, bệnh nhân với hạch (+) trên PET/ CT có kích thước u phổi trung bình là 3,3 ± 0,9cm; lớn hơn so với bệnh nhân có hạch N0 (p <0,05). SUVmax trung bình của u phổi là 6,0 ± 4,5 và tăng theo kích thước u (tương quan thuận, r=0,58). U ≤2cm, SUVmax = 4,1 ± 2,1. U >2-3cm, SUVmax = 5,3 ± 3,6 và U >3 -5cm, SUVmax = 8,3 ± 4,9. SUVmax tăng theo giai đoạn bệnh và cao hơn ở những bệnh nhân có hạch dương tính trên PET/CT.

Kết luận: 18FDG PET/CT có vai trò quan trọng trong chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ. SUVmax là thông số định lượng liên quan đến kích thước u, tình trạng hạch và giai đoạn bệnh.

Từ khóa: ung thư phổi không tế bào nhỏ, 18FDG-PET/CT, SUVmax

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác