• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

ĐẶC ĐIỂM XÉT NGHIỆM VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TUYẾN YÊN TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG CUSHING PHỤ THUỘC ACTH

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát hình ảnh tuyến yên trên cộng hưởng từ ở những bệnh nhân mắc hội chứng Cushing phụ thuộc ACTH.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 15 bệnh nhân (12 nữ, 3 nam) được chẩn đoán mắc hội chứng Cushing phụ thuộc ACTH và được chụp cộng hưởng từ tuyến yên từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023.

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ nam/nữ = 1/4. Tuổi trung bình 38,47 ± 10,78 (27-62). Tất cả bệnh nhân đều có nồng độ ACTH huyết tương >10pg/ml, phù hợp với chẩn đoán lâm sàng hội chứng Cushing phụ thuộc ACTH. Bệnh nhân quan sát thấy u tuyến yên trên cộng hưởng từ chiếm 80%. Kích thước u trung bình là 4,59 ± 1,77mm, 100% u là microadenoma, phân loại độ I, giai đoạn 0 theo phân loại của Hardy-Wilson. Nhóm u đồng tín hiệu trên các chuỗi xung T1W và T2W chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 83,4% và 58,3%. Trên chuỗi xung tiêm thuốc động học, tất cả u biểu hiện là nốt ngấm thuốc kém.

Kết luận: Hình ảnh u tuyến yên trên cộng hưởng từ rất đa dạng, đặc biệt là đặc điểm tín hiệu của u. Việc đánh giá kết hợp trên chuỗi xung động học sau tiêm thuốc đối quang từ là cần thiết để chẩn đoán đối với những trường hợp u kích thước nhỏ và đồng tín hiệu trên các chuỗi xung thường quy.

Từ khóa: cộng hưởng từ, u tuyến yên, hội chứng Cushing phụ thuộc ACTH, microadenoma, phân loại Hardy-Wilson

Objective: To investigate pituitary images on MRI in patients with ACTH-dependent Cushing's syndrome.
Subject and method: Cross-sectional descriptive study of 15 patients (12 women, 3 men) diagnosed with ACTH-dependent Cushing's syndrome and underwent magnetic resonance imaging of the pituitary gland from October 2022 to October 2023.
Results: Male/female ratio = 1/4. The average age is 38,47 ± 10,78 (the age range from 27 to 62). All patients had plasma ACTH levels >10pg/ ml which is consistent with the clinical diagnosis of ACTH-dependent Cushing's syndrome. Patients with pituitary adenomas observed on MRI account for 80%. The average tumor size is 4,59 ± 1,77mm, 100% of tumors are microadenoma at grade I, stage 0 according to the Hardy-Wilson classification. The group of tumors with isointense signals are highest on both T1W and T2W sequences, at 83,34% and 58,33%, respectively. On the dynamic contrast-enhanced MRI, all tumors appeared as focal areas of lesser enhancement.
Conclusion: Images of pituitary tumors on MRI are very diverse, especially the signal characteristics of the tumor. Evaluating on the dynamic contrast-enhanced MRI accompanies with routine pulse sequences is necessary to diagnose cases of small-sized tumors and isointense signals.
Keywords: magnetic resonance imaging, pituitary tumor, ACTH-dependent Cushing’s syndrome, microadenoma, Hardy-Wilson classification
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác