• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

Đánh giá các thương tổn dạng nốt tuyến giáp theo phân độ TIRADS 2017

Research value of ultrasonographic and TIRADS 2017 classification as ACR (American College of Radiology)

SUMMARY

Purposes: Describe imaging characteristics and stratify TIRADS 2017 as ACR.

Materials and methods: There are 259 consecutive patients with thyroid nodules on ultrasound. All of them were undergone operation with pathology after surgery.

Results: The average age is 42,8 ± 12,2 years old and female/ male=10/1. Histopathology results after surgery, thyroid cancer 9,3%. The solitary nodules are the highest ratio (65,8%). Most lesions are over 25 mm in size. TIRADS 3 is the highest (40,2%) and the least is TIRADS 2 accounts for 0,4 %. TIRADS 2017 classification and pathology indicates strong evidence with p < 0,05.

Conclusion:TIRADS 3 is the highest (40,2%) and TIRADS 2017 classification and pathology indicates strong evidence with p < 0,05.

Key word: Thyroid nodule, TIRADS classification

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và đánh giá các thương tổn dạng nốt tuyến giáp theo phân độ TIRADS 2017.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, hồi cứu ở 259 trường hợp có thương tổn dạng nốt tuyến giáp trên siêu âm, được phẫu thuật và có kết quả xét nghiệm mô bệnh học sau phẫu thuật

Kết quả: Tuổi trung bình là 42,8 ± 12,2 tuổi, lớn nhất là 81 tuổi, thấp nhất là 11 tuổi. Nữ gấp 10 lần nam. Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ thấp (9,3%). Nhóm thương tổn TIRADS 3 chiếm tỷ lệ cao nhất (40,2%), nhóm TIRADS 2 tỷ lệ thấp nhất (0,4%). Đa số thương tổn có kích thước ≥ 25 mm, và nhóm kích thước này trong nhóm TIRADS 5 chiếm tỷ lệ cao nhất, điều này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết quả phân loại TIRADS 2017 và giải phẫu bệnh phù hợp có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Nghiên cứu chúng tôi, nhóm TIRADS có tỷ lệ cao nhất là nhóm 3 và sự phù hợp giữa phân loại TIRADS 2017 và kết quả mô bệnh học có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: Nốt tuyến giáp, phân loại TIRADS

Tác giả: Lê Thị Hồng Vũ*, Phạm Thị Khánh Lê**, Nguyễn Phước Bảo Quân***

Địa chỉ: *BV Vinmec Đà Nẵng, **Bệnh viện Cu Ba, Đồng Hới, ***Bệnh viện Trung Ương Huế

(Tạp chí Điện quan Việt Nam số 29)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác