• Thứ 2, 20/05/2024
  • (GMT+7)

Độ dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai từ 19-26 tuần tại Việt Nam

SUMMARY

Aim: The purpose of this study was to establish the normal range of fetal nasal bone length (NBL) at the second

trimester of gestation in Vietnamese pregnancies.

Methods: A prospective cross-sectional study was carried out. A total of 2432 singleton pregnancies were evaluated

for fetal NBL at 19–26 weeks 6 days between 1 January 2013 and 31 December 2014. Three measurements of

NBL were taken and the largest value was chosen. Fetal anomalies and neonatal abnormalities were excluded.

Results: Mean fetal NBL was 6.75 ± 0.82 mm and mean gestational age was 22.2 ± 1.4 weeks. Median NBL increased

linearly with advancing gestational age: NBL (mm) = 0.26 × gestational age (weeks) + 1.03 (R2 = 0.20; P

<0.000). The fifth percentile of fetal NBL ranged from 4.6 to 6.3 mm, corresponding with gestational age 19–26

weeks.

Conclusion: The normal range ofNBLwas established at second trimester inVietnamese pregnancies. NBL at the

fifth percentile for gestational age was different from that of other Asian ethnicities. It is necessary to define short

NBL or hypoplasia of NBL with regard to ethnicity.

Key words: Down syndrome, fetal nasal bone length, ultrasonography.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là để xác định chiều dài xương mũi của thai nhi bình thường ở 3 tháng giữa mang thai trên các thai phụ Việt Nam.

Các phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang tương lai được thực hiện. Tổng cộng 2432 thai phụ đơn thai được đo chiều dài xương mũi thai nhi ở tuần thứ 19-26 tuần 6 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Chiều dài xương mũi thai nhi được đo 3 lần và giá trị lớn nhất được chọn. Bất thường thai và dị dạng sơ sinh đã được loại trừ ra khỏi nghiên cứu

Kết quả: Chiều dài xương mũi thai nhi trung bình là 6,75 ± 0,82 mm và tuổi thai trung bình là 22,2 ± 1,4 tuần. Chiều dài xương mũi thai nhi trung vị tăng lên tuyến tính với tuổi thai chuyển tiếp: NBL (mm) = 0,26 × tuổi thai (tuần) + 1,03 (R2 = 0,20; P <0.000). Giá trị chiều dài xương mũi thai nhi ở bách phân vị thứ 5 dao động từ 4,6 đến 6,3 mm, tương ứng với tuổi thai 19-26 tuần.

Kết luận: Phạm vi bình thường của chiều dài xương mũi thai nhi được thiết lập ở tam cá nguyệt thứ hai ở Việt Nam mang thai. Giá trị của chiều dài xương mũi thai nhi ở bách phân vị thứ 5 ở các tuổi thai cũng khác với tỷ lệ các dân tộc Châu Á khác. Khi đánh giá NBL ngắn hoặc bất sản cần xét đến yếu tố dân tộc.

Từ khóa: Hội chứng Down, độ dài xương mũi của thai nhi, siêu âm.

Tác giả: Tô Mai Xuân Hồng*, Phan Thanh Hải**

Địa chỉ: * Bộ môn Sản phụ khoa Đại học Y dược TP HCM, ** Trung tâm Medic TP HCM

(Tạp chí Điện quan Việt Nam số 29)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác