• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH FDG PET/CT VỚI TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN EGFR Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét mối liên quan giữa đặc điểm hình ảnh FDG PET/CT với tình trạng đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 108 bệnh nhân ung thư biểu mô không tế bào nhỏ của phổi giai đoạn IV được chụp FDG PET/CT, xét nghiệm EGFR trước điều trị từ 01/2018 đến 11/2020.

Kết quả: Độ tuổi trung bình 62,1±9,2 (37 - 83), tỷ lệ nam (61,1%) nữ (38,9%), tiền sử hút thuốc lá (39,8%), không hút thuốc lá( 60,2%), giai đoạn IVa (31,5%) và giai đoạn IVb (68,5%) Tỉ lệ đột biến gen EGFR và tỷ lệ không có đột biến tương ứng 52,8% và 47,2% trong đó đột biến exon 19 và exon 21 là cao nhất với tỷ lệ là 31,5% và 18,5%. 48,1% bệnh nhân điều trị hoá trị 35,2% bệnh nhân điều trị đích. Giới, tiền sử hút thuốc, pSUVmax, kích thước u là bốn yếu tố độc lập dự báo đột biến gen EGFR với OR lần lượt là 0,19 (KTC 95%:0,08-0,45; p<0,001); 0,347 (KTC 95%: 0,156-0,770; p=0,009) 0,805 (KTC 95%:0,722-0,899; p<0,001) và 0,782 (KTC 95%:0,645–0,947; p=0,012).

Kết luận: FDG PET/CT có giá trị dự đoán mức độ đột biến EGFR ở bệnh nhân ung thư biểu mô không tế bào nhỏ của phổi.

Từ khoá: Ung thư phổi, biểu mô tuyến, FDG PET/CT, dự đoán, đột biến EGFR

Aim: To evaluate the relationship between FDG PET/CT imaging characteristics and EGFR mutation status in patients with stage IV non-small cell lung cancer.

Subjects and research method: 108 patients with stage IV non-small cell lung cancer underwent FDG PET/CT scan, EGFR test before treatment from January 2018 to November 2020.

Result: The mean age was 62.1±9.2 (37 - 83), male (61.1%) female (38.9%), history of smoking (39.8%), stage IVa (31.5%) and stage IVb (68.5). 52.8% of the patients had EGFR mutation, in which exon 19 and exon 21 mutations are the highest with the rate of 31.5% and 18.5%. 48.1% of the patients received chemotherapy, 35.2% of patients on target treatment TKI Gender, smoking history, pSUVmax, tumor size are four independent predictors of EGFR gene mutation with OR 0.19, respectively (95% CI: 0.08-0.45; p<0.001);0.347 (95CI: 0,156-0,770; p=0.009); 0,0.805 (95% CI: 0.722-0.899; p<0.001) and 0.95 (95% CI: 0.911-0.993; p=0.022).

Conclusion: FDG PET/CT is valuable for predicting EGFR mutation levels in patients with non-small cell lung carcinoma.

Keywords: Lung cancer, adenocarcinoma, FDG PET/CT, prediction, EGFR mutation.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác