• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ U LÀNH TUYẾN GIÁP CÓ ĐIỂM THẨM MỸ ≥ 3 BẰNG ĐỐT SÓNG CAO TẦN

SUMMARY

Purpose: To evaluate the efficacy of radiofrequency ablation (RFA) for benign thyroid neoplasms with a cosmetic score of more than 3.

Materials and Methods: This prospective study was performed on 60 patients with benign thyroid nodules with a cosmetic score of more than 3 by radiofrequency ablation under ultrasound guidance at 108 Military Central Hospital from January 1. 2021 to July 2022. We evaluated the change in cosmetic, volume, angiogenesis, and clinical symptoms of patients at 1, 3, and 6 months after the intervention as well as complications, complications during intervention and treatment monitoring.

Results: Most patients are female, accounting for 91.7%. The most common age group is from 30 to 50 years old, accounting for 45% and the average age is 43.2 years old. Grade 3 and grade 4 cosmetic scores are equivalent. After 6 months of RFA, the angiogenesis score decreased to 24%, followed by the volume of thyroid nodules decreasing to 37%. The score of symptoms and cosmetics decreased by about 50% compared to before treatment. Complications were mild pain and mild hematoma after RFA, accounting for 5%.

Conclusion: Radiofrequency ablation is an effective and safe method for improving the cosmetic point of the neck in the treatment of benign thyroid nodules.

Keywords: Benign thyroid nodules, cosmetic score ≥ 3, radiofrequency ablation.

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá kết quả và biến chứng gặp phải điều trị u lành tuyến giáp có điểm thẩm mỹ ≥3 bằng đốt sóng cao tần trong 6 tháng.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu không có nhóm chứng được thực hiện trên 60 bệnh nhân có u lành tuyến giáp có điểm thẩm mỹ ≥3 bằng đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 01/2021 đến tháng 07/2022. Đánh gía hiệu quả của kĩ thuật thông qua sự thay đổi về độ thẩm mỹ, thể tích, mức độ tăng sinh mạch, triệu chứng lâm sàng và các biến chứng của bệnh nhân tại các thời điểm 1,3 và 6 tháng sau can thiệp cũng như tai biến, biến chứng trong quá trình can thiệp và theo dõi điều trị.

Kết quả: Hầu hết là nữ chiếm 91,7%, độ tuổi hay gặp nhất từ 30 đến 50 tuổi chiếm 45% và trung bình là 43,2 tuổi. Điểm thẩm mĩ độ 3 và độ 4 là tương đương nhau. Sau khi đốt sóng cao tần 6 tháng điểm tăng sinh mạch chỉ còn 24% giảm nhiều nhất sau đó là thể tích nhân giáp giảm còn 37%. Điểm triệu chứng và thẩm mỹ giảm khoảng 50% so với trước điều trị. Biến chứng gặp phải trong can thiệp là đau vùng cổ và tụ máu nhẹ sau RFA chiếm 5%.

Kết luận: Đốt sóng cao tần là một phương pháp hiệu quả, an toàn và cải thiện nhanh chóng điểm thẩm mỹ vùng cổ trong điều trị u lành tuyến giáp.

Từ khóa: nhân lành tuyến giáp, điểm thẩm mỹ ≥ 3, đốt sóng cao tần.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác