• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ

SUMMARY

Intraoperative radiofrequency ablation is a new approach for the radical treatment of patients with multifocal hepatocellular carcinoma in different lobes. Originally, patients no longer indicated for radical treatment were now surgically removing the tumor in one lobe and radiofrequency ablation of other tumors in the surgery period time.

Objectives and subjects: A retrospective and prospective study conducted between 2020 and 2022, 09 patients with HCC with at least 2 tumors in different lobes underwent intraoperative radiofrequency ablation (IORFA) and followed-up for 3 months at Bach Mai Hospital.

Results: All 09 patients with 28 tumors, the number tumors from 02 to 06, each patient underwent surgery to remove 01 large tumor and radiofrequency ablation in surgery for other tumors. All patients responded completely according to mRECIST criteria, no local recurrence, relapsed or died within the first 3 months.

Conclusion: Intraoperative radiofrequency ablation is a new effective method approach, help to expand the indications for radical treatment for patients with multifocal hepatocellular carcinoma.

Keywords: Intraoperative radiofrequency ablation, hepatocellular carcinoma. *

TÓM TẮT

Đốt sóng cao tần trong mổ là một phương pháp tiếp cận mới điều trị triệt căn bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiều khối ở các thùy khác nhau. Vốn các bệnh nhân không còn chỉ định điều trị triệt căn nay được phẫu thuật cắt khối u ở một thùy và đốt sóng cao tần các khối u còn lại ngay trong mổ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu thực hiện từ năm 2020 đến 2022, 09 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có ít nhất 2 khối u ở các thùy khác nhau, được đốt sóng cao tần trong mổ và theo dõi trong vòng 3 tháng đầu sau điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả: Tất cả 09 bệnh nhân với tổng số 28 khối u, số khối u từ 02 đến 06 khối, mỗi bệnh nhân đều được phẫu thuật cắt 01 khối u kích thước lớn và đốt sóng cao tần trong mổ các khối u còn lại. Tất cả các bệnh nhân đều đáp ứng hoàn toàn theo tiêu chuẩn mRECIST, không có bệnh nhân nào xuất hiện nốt mới, tái phát sau điều trị hay tử vong trong vòng 3 tháng đầu.

Kết luận: Đốt sóng cao tần trong mổ là phương pháp tiếp cận mới và hiệu quả, giúp mở rộng thêm chỉ định điều trị triệt căn cho các bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiều khối.

Từ khóa: đốt sóng cao tần trong mổ, ung thư biểu mô tế bào gan

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác